Alles over de stichting

Statutaire naam: Stichting Maxima’s Helden kerstrit, MHK est. 2017
Rechtsvorm: Stichting
Inschrijving KvK: 80429254
Bank: NL30TRIO0320073599
Fiscaalnummer: 8616.70.188
Adres: Laagraven 5 D, 3439 LG Nieuwegein
Telefoon: 06 20 320 620 (telefoonnummer voorzitter)
www: www.maximasheldenkerstrit.nl

Bestuur

Voorzitter: Maurizio Magnano
Secretaris: Erik-Jan Wijninga
Penningmeester: Vacant

De stichting Maxima’s Helden Kerstrit heeft tot doel het inzamelen van gelden in algemene zin ter ondersteuning van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie en in het bijzonder voor het activiteitencentrum.
Onze missie is om zoveel mogelijk donaties te genereren voor het activiteitenfonds van het Prinses Máxima Centrum. Het is een doel met een heel direct en tastbaar resultaat; het geld op een heel zichtbare manier inzetten voor het welzijn van de kinderen.

Wij geloven dat maatschappelijke betrokkenheid en een persoonlijke inzet voor onze medemens een belangrijke bijdrage levert aan een inclusieve samenleving en het vergroten van levensgeluk. In het bijzonder willen wij een ondersteunende bijdrage leveren door wat geluk te brengen aan kinderen, hun ouders en andere betrokkenen die te maken hebben met kanker. Wij geloven dat we hierin door onze activiteiten, onze betrokkenheid en de financiële bijdrage een rol kunnen spelen.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:

 1. donatie en andere bijdragen als sponsoring;
 2. schenkingen, erfstellingen en legaten;
 3. alle andere verkrijgingen en baten.

Het liquiditeitssaldo zal worden overgemaakt aan het Prinses Máxima Centrum.

De stichting Maxima’s Helden kerstrit zal een deugdelijke en accurate administratie voeren.

Uit deze administratie zal blijken:

 • Dat alle gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting
 • Dat er geen onnodige kosten worden gemaakt
 • Dat de stichting niet meer vermogen aanhoudt dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting
 • Welke bedragen er zullen worden betaald aan vergoedingen indien er kosten worden gemaakt voor het beheren van de stichting
 • Welke bedragen er zullen worden betaald aan derden indien dit nodig is voor het behalen van de doelstellingen van de stichting.
 • Alle inkomsten zullen worden gefactureerd en zijn herleidbaar tot personen of entiteiten.
 • Alle kosten voorzien zijn van een duidelijke inkoopnota
 • Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december

Uit de gevoerde administratie zullen de jaarstukken worden opgesteld bestaan uit een winst -en verliesrekening, de jaarrekening, de balans en de staat van baten en lasten die over het betreffende boekjaar zijn opgesteld.

Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt deze goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website en zal voldoen aan alle wettelijke regels.

De bestuursleden ontvangen op geen enkele wijze een beloning voor de werkzaamheden die zij voor de stichting verrichten.